s.

inclination for commerce;
illicit trade.

s.

Սէր վաճառականութեան եւ շահավաճառութեան.

Մեղայ վաճառասիրութեամբ եւ որ ի սա կայ զանազան նենգութիւն. (Մաշկ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif վաճառասիրութիւն վաճառասիրութիւնք
accusatif վաճառասիրութիւն վաճառասիրութիւնս
génitif վաճառասիրութեան վաճառասիրութեանց
locatif վաճառասիրութեան վաճառասիրութիւնս
datif վաճառասիրութեան վաճառասիրութեանց
ablatif վաճառասիրութենէ վաճառասիրութեանց
instrumental վաճառասիրութեամբ վաճառասիրութեամբք