vn.

to be distinguished, to render oneself illustrious, to be remarked;
to enjoy.

չ.

ἑμπρέπω, διαπρέπω decoror, adornor, splendeo. Պայծառանալ վայելչապէս. փայլել. ծաղկիլ. զարդարիլ.

Գեղեցկութեան ալեօք վայելչացեալ։ Սրբոցն վայելչանան վկայարանք. (Խոր. ՟Բ. 49։ ՟Գ. 62։)

Օդային անկուածովք ոմամբք (զգեստուց) ամաչիցեմք առաւել՝ քան թէ վայելչանայցեմք. (Ածաբ. աղք.։)

Վայելչանայ եւ փառօք հօր. (Պրպմ. ՟Լ՟Թ։)

Նովիմբ քաջանուն պարծանօք վայելչացան յաշխարհի. (Պիտ.։)

ՎԱՅԵԼՉԱՆԱՄ. որպէս Վայելել. զուարճանալ. փափկանալ ի վայելս.

Ուտես եւ ըմպես եւ վայելչանաս։ Ուտէին եւ ըմպէին մեծաւ ուրախութեամբ, եւ վայելչանային. (Հ. յնվր. ՟Զ.։)

Ապականիչ եւ եղծանելի ցանկութեամբս վայելչանամք. (Իսիւք.։)

դիմազ. ՎԱՅԵԼՉԱՆԱՅ ( դիմազ. ) Վայե՛լ է. վայելէ. կըվայլէ.

Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի, ընդ որում եւ որով հօր փառք վայելչանայ հանդերձ հոգւով սրբով. (Ոսկ. յհ. ՟Ա. 25։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես վայելչանամ
դու վայելչանաս
նա վայելչանայ
մեք վայելչանամք
դուք վայելչանայք
նոքա վայելչանան
Imparfait
ես վայելչանայի
դու վայելչանայիր
նա վայելչանայր
մեք վայելչանայաք
դուք վայելչանայիք
նոքա վայելչանային
Aoriste
ես վայելչացայ
դու վայելչացար
նա վայելչացաւ
մեք վայելչացաք
դուք վայելչացայք
նոքա վայելչացան
Subjonctif
Présent
ես վայելչանայցեմ
դու վայելչանայցես
նա վայելչանայցէ
մեք վայելչանայցեմք
դուք վայելչանայցէք
նոքա վայելչանայցեն
Aoriste
ես վայելչացայց
դու վայելչասցիս
նա վայելչասցի
մեք վայելչասցուք
դուք վայելչասջիք
նոքա վայելչասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ վայելչանար
դուք մի՛ վայելչանայք
Impératif
դու վայելչացի՛ր
դուք վայելչացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու վայելչասջի՛ր
դուք վայելչասջի՛ք