va.

to adorn, to embellish, to decorate;
to delight.

ն.

Տալվայելչանալ. շքեղ յօրինել. պայծառազարդել. զարդարել.

Որ արարչագործ ստեղծմամբ վայելչացոյց զերկինս եւ զերկիր. (Շար.։)

Կանաչագեղ տեսլեամբ զվայրս վայելչացուցանեն։ Ամպք լցեալ ջրով ցօղեն ի յերկիր զանձրեւ, եւ վայելչացուցանեն զերկիր կանաչացեալ գունովք. (Լաստ. ՟Ժ՟Ը։ Ոսկ. ամբակ.։)

Եւ որպէս Վայելեցուցանել. զուարճացուցանել. հեշտացուցանել.

Ազգի ազգի ծաղկանց պայծառութիւնք վայելչացուցանեն զհոտոտելիսն. (Ոսկ. զատիկ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես վայելչացուցանեմ
դու վայելչացուցանես
նա վայելչացուցանէ
մեք վայելչացուցանեմք
դուք վայելչացուցանէք
նոքա վայելչացուցանեն
Imparfait
ես վայելչացուցանեի
դու վայելչացուցանեիր
նա վայելչացուցանէր
մեք վայելչացուցանեաք
դուք վայելչացուցանեիք
նոքա վայելչացուցանեին
Aoriste
ես վայելչացուցի
դու վայելչացուցեր
նա վայելչացոյց
մեք վայելչացուցաք
դուք վայելչացուցէք
նոքա վայելչացուցին
Subjonctif
Présent
ես վայելչացուցանիցեմ
դու վայելչացուցանիցես
նա վայելչացուցանիցէ
մեք վայելչացուցանիցեմք
դուք վայելչացուցանիցէք
նոքա վայելչացուցանիցեն
Aoriste
ես վայելչացուցից
դու վայելչացուսցես
նա վայելչացուսցէ
մեք վայելչացուսցուք
դուք վայելչացուսցջիք
նոքա վայելչացուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ վայելչացուցաներ
դուք մի՛ վայելչացուցանէք
Impératif
դու վայելչացո՛
դուք վայելչացուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու վայելչացուցանիջիր
դուք վայելչացուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու վայելչացուսջի՛ր
դուք վայելչացուսջի՛ք