va.

to depress, to lower, to humble, to abase.

ն.

ՎԱՅՐԱՑՈՒՑԱՆԵԼ. ՎԱՅՐԱՑՈՒՑԱՆԵԼ կամ Ի ՎԱՅՐԱՑՈՒՑԱՆԵԼ. Ի վայր հակեցուցանել. ցածուցանել.

Հողեղէն մարմնոյս բնութիւն ի մաքուր մտաց օտարագոյն է, եւ վայրացուցանէ (կամ ի վայրացուցանէ) զնա ծառայեցուցանելով. (Փիլ. լին. ՟Դ. 10։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես վայրացուցանեմ
դու վայրացուցանես
նա վայրացուցանէ
մեք վայրացուցանեմք
դուք վայրացուցանէք
նոքա վայրացուցանեն
Imparfait
ես վայրացուցանեի
դու վայրացուցանեիր
նա վայրացուցանէր
մեք վայրացուցանեաք
դուք վայրացուցանեիք
նոքա վայրացուցանեին
Aoriste
ես վայրացուցի
դու վայրացուցեր
նա վայրացոյց
մեք վայրացուցաք
դուք վայրացուցէք
նոքա վայրացուցին
Subjonctif
Présent
ես վայրացուցանիցեմ
դու վայրացուցանիցես
նա վայրացուցանիցէ
մեք վայրացուցանիցեմք
դուք վայրացուցանիցէք
նոքա վայրացուցանիցեն
Aoriste
ես վայրացուցից
դու վայրացուսցես
նա վայրացուսցէ
մեք վայրացուսցուք
դուք վայրացուսցջիք
նոքա վայրացուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ վայրացուցաներ
դուք մի՛ վայրացուցանէք
Impératif
դու վայրացո՛
դուք վայրացուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու վայրացուցանիջիր
դուք վայրացուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու վայրացուսջի՛ր
դուք վայրացուսջի՛ք