va.

to disperse, to sow.

ն.

Ի վայր արկանել. ցանել։ Իսկ կր. իբր ձ. Ցրուիլ. ցնդիլ. ընդ վայր յածիլ կամ ի վայր իջանել.

Խլեաց զմեհեանս, զբագինս, զկուռս. եւ վայրեաց զմոխիր նոցա ի վերայ գերեզմանաց նոցուն մարդոց, որ զոհէին. (Եփր. մն.։)

Ի ժամ փորձութեան մերոյ վայրին միտքս մեր, եւ թարթափին խորհուրդք մեր. (Եփր. համաբ.։)

Եւ զի յանկարծակի ծանեան զնա, վայրեցան միտք նոցա առ վերջին գալուստն. (անդ։)

ՎԱՅՐԵՄ . ՎԵՐ Ի ՎԱՅՐԵՄ. cf. ՎԵՐ

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Վերիվայրեմ

Voir tout