s.

ՎԱՆԵՐ կամ ՎԱՆԵԱՐ. Վանք, վանորայք. մենաստանք հանդերձ վանականօք.

Որ շուրջ զնովաւ անդէն վանեարն էին. (Վրք. հց. ձ. ստէպ։)

Շփոթեն զմեզ մերձակայ վաներս՝ որ են շուրջ զմեօք. (Վրք. հց. ՟Ժ՟Ա։)

Ի վաներն բնակեալքն՝ կուսութեամբ են պարկեշտացեալք. (Կանոն.։)

Գրեաց զամենայն պատճառսն, վասն որոց ել ի վաներոյն. (Վրք. հց. ՟Ը. ձ. (տպ. ի վանիցն)։)

Լնոյր լերկիրն աղձնեաց վաներով։ Լնոյր զամենայն շէնս վաներաւ. (Բուզ. ՟Ե. 27։ ՟Զ. 15։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Վաներ

Վաներայք, յից

Վաներայք

Վաներէց, րիցու

Voir tout