s.

Ժողովելն զվաշխս. վաշխառութիւն.

Յոմանս վաճառաց զրկութիւն, յոմանս վաշխաժողովութեան. (Մանդ. ՟Ը։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif վաշխաժողովութիւն վաշխաժողովութիւնք
accusatif վաշխաժողովութիւն վաշխաժողովութիւնս
génitif վաշխաժողովութեան վաշխաժողովութեանց
locatif վաշխաժողովութեան վաշխաժողովութիւնս
datif վաշխաժողովութեան վաշխաժողովութեանց
ablatif վաշխաժողովութենէ վաշխաժողովութեանց
instrumental վաշխաժողովութեամբ վաշխաժողովութեամբք