cf. ՎԱՌՈՒՄՆ.

Լուցին զհրոյն վառեցումն ի տեղւոջն. (Ճ. ՟Գ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif վառեցումն վառեցմունք
accusatif վառեցումն վառեցմունս
génitif վառեցման վառեցմանց
locatif վառեցման վառեցմունս
datif վառեցման վառեցմանց
ablatif վառեցմանէ վառեցմանց
instrumental վառեցմամբ վառեցմամբք