adj.

jarring, discordant, harsh, cacophonic.

adj.

Չարաձայն. անախորժ ունկան.

Անձայն բաղաձայնք՝ վատաձայնք են ըստ ողբերգակին։ Երկրորդ տաղին՝ որ թողացուցանէ զվատաձայնն երկայնել. (Երզն. քեր.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Վատաձայնութիւն, ութեան

Voir tout