va.

to indoctrinate, to lecture, to dogmatize;
to teach, to instruct in, to catechise.

ն.

διδάσκω doceo. Խօսել որպէս զվարդապետ. աւանդել աշակերտելոց զվարդապետութիւն, ուսուցանել զուսանելիս, քարոզել. եւ ուսուցանել զաշակերտսն. աշակերտել. վարժել. կրթել. սորվեցնել.

Մե՛ծ է վարդապետել. (այլ ուսանելն անվտանգ. Առ որս. ՟Ժ՟Բ։)

Դասուց իւրոց աշակերտաց՝ զոր նախ բանիւ վարդապետեաց, այսօր գործով ըզծայրագոյն՝ եցոյց յինքեան խոնարհութիւն։ Ճշմարիտ իմաստուն այն է, որ ոչ բանիւք միայն ուսուցանէ, այլեւ գործովք վարդապետեսցէ։ Ուր երթեալ՝ լաւագոյնս վարդապետեաց։ Առակ ընչեղին ինձ վարդապետէ։ Յիշատակք իրացն վարդապետին ի զգայութիւնսն ճշմարիտ տեղեկութեամբ. (Շար.։ Վրք. հց. ՟Ժ՟Ա։ Խոր. ՟Գ. 6։ Նար. հ։ Յճխ. ՟Ե։)

Գնա՛, եւ լռութիւն ստացի՛ր ի խցին քում, եւ խուզն քո վարդապետէ քեզ զամենայն. (Վրք. հց. ձ։ (Այսոքիկ առաւել ըստ հյ. ոճոյ. իսկ որ զկնի՝ առաւել ըստ յն. ոճոյ).)

Տուեալ լիցի քեզ իշխանութիւն վարդապետել զկողմնդ մեր։ Երագապէս վարդապետեցին զկողմն արեւմտեայն՝ որպէս զարեւելեայն. (Խոր. ՟Գ. 57. 58։)

Վարդապետէ սովիմբ զնոր ժողովուրդս. (Նախ. սղ.։)