vn.

to be instructed, teached, to learn, to study.

հ.

(յն. ոճով). διδάσκομαι doceor, edoceor, disco. Ուսանել. սորվիլ, էօյրէնմէք.

Զոր լուայ յաստուայնոց բանից, զորս վարդապետեցայ ի սրբոց հարցն. (Առ որս. ՟Ը։)

Որ ուրանայն զինքն, ոչ զոր խորհի՝ առնէ, այլ զոր վարդապետի. (Բրս. հց.։)

Այսու զխոնարհութիւն վարդապետիմք. (Խոսր.։)

Պինդ ունել զաւանդութիւն՝ զոր վարդապետեցան ի նմանէ. (Նախ. ՟բ. թես.։)

Ոչ որ վարդապետեցան՝ են երանելիք, այլ որք արդիւնաւորեցին զվարդապետեալսն. (Նանայ.։)

Զհրահանգս առ ի նոցանէ վարդապետիմք բարեպաշտութեան. (Սարկ. պատկ.։)

Այնպիսիքն ի բաց սասանեցուցանել զհեծեալն վարդապետին։ Վարդապետեցի՛ր զաւետարանական քաղաքականութիւնս. (Բրս. յուդիտ. եւ Բրս. մկրտ.։)

Ընդհանուր աշխարհ ի նմանէ վարդապետեալ ուսանի. (Խոր. ՟Գ. 57։)

Ի քէն իսկ վարդապետեալ զամենապարգեւ կարգս եկեղեցւոյ. (Նար. ՟Հ՟Ե։)

Սոսկալի դորայովդ աղետից վարդապետեալ լինի տեսութեամբ։ Նոքին եւ վարդապետին մշակելեաւս՝ ունել զվարս անստգտանելի ճանապարհաց. (Պիտ.։)