cf. ՎԱՐԴԱՋՈՒՐ.

Ի վարդէջուրն խառնէ՛. (Մխ. բժիշկ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif վարդէջուր վարդէջուրք
accusatif վարդէջուր վարդէջուրս
génitif վարդէջրոյ վարդէջրոց
locatif վարդէջրոյ վարդէջուրս
datif վարդէջրոյ վարդէջրոց
ablatif վարդէջրոյ վարդէջրոց
instrumental վարդէջրով վարդէջրովք