adj.

practical, fit or apt to exercise.

adj.

ἁσκητικός asceticus, et athleticus եւ studiosus. Կրթական. մրցական. ճգնողական. եւ ճգնօղ.

Աբրաամ նշանակ վարդապետական առաքինութեան. յակովբ՝ վարժականին։ Մի իմն ի վարժականացն է (որ կրթին ի մրցանս), մանրելն զկերակուր, ուտելովն ուտել. (Փիլ. իմաստն. եւ Փիլ. այլաբ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Մանկավարժական

Ներվարժական

Voir tout