s.

cf. Վարժ.

s.

Վարժք. վարժութիւն. կրթանք.

Յառաւօտէ մինչեւ ցերեկոյ ամենայն է նոցա վարժանք տեսութեան. (Փիլ. տեսական.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif վարժանք
accusatif վարժանս
génitif վարժանաց
locatif վարժանս
datif վարժանաց
ablatif վարժանաց
instrumental վարժանաւք