adj.

cf. Վարժ.

adj.

ἁσκητής studiosus, cultor. Վա՛րժ. կիրթ. ճգնօղ աշակերտ.

Աստուծոյ խոհականութեան վարժաւոր. (Փիլ. այլաբ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif վարժաւոր վարժաւորք
accusatif վարժաւոր վարժաւորս
génitif վարժաւորի վարժաւորաց
locatif վարժաւորի վարժաւորս
datif վարժաւորի վարժաւորաց
ablatif վարժաւորէ վարժաւորաց
instrumental վարժաւորաւ վարժաւորաւք