va.

to remunerate, to recompense, to reward, to requite.

ն.

μισθοδοτέω mercedem, stipendium, praemium do, vel persolvo. Վարձատուր՝ վարձահատոյց լինել. արովք վարձուց ճոխացուցանել. փոխարինել վարձս ընդ վաստակոց.

Վարձատրեա՛ բոլորեցունց զանանց եւ զերանելի բարութիւնս։ Մեծամեծս ընդ փոքուդ վարձատրեցից ձեզ ո՛վ սիրելիք իմ. (Պտրգ.։ Սիսիան.։)

Աստուած վարձատրեսցէ զքեզ. (Վրք. հց. ՟Ժ՟Բ։)

Վարձատրիլ շնորհօք ի յաղօթից ձերոց. (Գանձ.։)