vn.

to sit upon, to take rest, to repose.

ձ.

Հանգչել ի վերայ կամ ի վեր. վերանստել. վերաբազմիլ.

Որ ի քառակերպեանս վերահանգչի յանարուեստ աթոռ։ Որ ընդ հօր եւ սուրբ հոգւոյն յաթոռս քառակերպիցն վերահանգչի. (Զքր. կթ. ծն. եւ Զքր. կթ. արմաւ.։)

Ի քառակերպեանն վերահանգչի յաթոռ. (Ժող. շիրակ.։)