ն.

Վերառնուլ. ամբառնալ.

Կայի հիացեալ, եւ ոգի տեառն վերառոցեաց զիս. (Գանձ.։)

Զգովեստականսն քո առ աստուածութիւն՝ ուղղափառ հաւատդ եւ բանքդ քո վերառոցեն ի հանդիպումն երեսացն աստուծոյ. (Յիշատ. ոսկ. յհ.։)