ն.

ἁναβλέπω suspicio, visum recipio եւ προείδομαι, προοράω praevideo. Տեսանել վերստին, եւ կանխաւ, եւ յստակ.

Ոչ կոյր եղեալ ոք՝ դարձեալ վերատեսեաց. (Արիստ. հակակ.։)

Դանիէլ զպաշարումն երուսաղէմի հոգւովն սրբով վերատեսեաց. (Զքր. կթ.։)

Աստուած զի է, ունիմ ճանաչել. բայց թէ զի՛նչ է կամ ո՛րպէս, ոչ վերատեսեմք. (Լմբ. իմ. եւ Ոսկիփոր.։)