s.

Հոգեղէնք՝ որպէս կառք բարձրելոյն վերինք, կամ վերնակառոյցք, վերնական զօրութիւնք.

Վերնակառիցըն բնութիւնք՝ հանդերձ ստորնայնոցս դասուք։ Վերնակառիցն բնակողն՝ հեզաբար հանգչի յանսուրբ ի գրաստին. (Տաղ կոստանդեայ.։)