s.

survivorship.

s.

Կենդանի մնալն զկնի մահու այլոց.

Ողջոյն քեզ եղբայր ազատեցուցիչ ոգւոյ իմոյ ի դրանց դժոխոց. որ բարեօք մատակարարելով առ իս ի քում վերջամնացութեան՝ ընդ իմումս եւ զքոյ ոգիդ վերածեր ի կեանս. (Արծր. ՟Ե. 3։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif վերջամնացութիւն վերջամնացութիւնք
accusatif վերջամնացութիւն վերջամնացութիւնս
génitif վերջամնացութեան վերջամնացութեանց
locatif վերջամնացութեան վերջամնացութիւնս
datif վերջամնացութեան վերջամնացութեանց
ablatif վերջամնացութենէ վերջամնացութեանց
instrumental վերջամնացութեամբ վերջամնացութեամբք