adj.

sixth;
sixthly;

s.

sextant;

mus.

sixth.

adj. adv.

ἔκτος sextus. Վերջինն վեցեակ թուոց.

Օր վեցերորդ։ Յաւուրն վեցերորդ։ Զվեցերորդ մասն դորակի միոյ.եւ այլն։

Նախ ... երկրորդ ... վեցերորդ. (Երզն. քեր.։)

s.

Իսկ գ. το ἔκτον . Վեցերորդ մասն.

Զվեցերորդ չափոյս։ Զվեցերորդ արդութիւն. (Եզեկ. ՟Խ՟Ե. 11։)