adj.

abortive;

s.

abortion.

adj. s.

ἕκτρωμα abortus, abortivus ἁμβλωθρίδιον, ἑξάμβλωμα artus abortivus. Սաղմն վիժեալ. անցուցանելն. անց. թերածին. անցուցած կամ ձգած տղայ.

Իբրեւ զվիժած, որ ելանիցէ յարգանդէ մօր։ Լաւ է քան զնա վիժածն. (Թուոց. ՟Ժ՟Բ. 12։ Ժղ. ՟Զ. 3։)

Վիժածք եւ թերածինք եւ անցք գտանին. (Փիլ. այլաբ.։)

Ըստ նմանութեան վիժածացն ծննդոց յարգանդէն օտարացն։ Ծանցուք եւ զպանծալիս ձեր զծնունդսդ, մանաւանդ զվիժածոդ. (Առ որս. ՟Դ. ՟Ժ՟Դ։)

Զօրէն ծանրաշարժ տաղտկալի ուրուք բնութեան վիժածս եւ անցս արտայայտել բոյսս. (Պիտ.։)

Անփորձ եւ վիժած բանք. (Սարկ. հանգ.։)