ՎԻՄԱՁՈՒՆՁ կամ ՎԻՄԱՁՕՆՁ. Բառ անստոյգ. որպէս Ձունձ վիմի. ժայռ. քարաժայռ. (եթէ չիցէ գրելի Վիմանձաւ).

Ջուրն ունի ափունս ծովեզերց աւազոց եւ վիմաձօնձից. (Դամասկ. առ Լեհ.։)