adj.

Սեպհական վիշապաց, որպէս եւ աստեղատան հիդրոյի կամ օձակալի.

Իսկ որ յերկինսն՝ է անուանեալ՝ վիշապական, մերձ յարեգակըն հանդիպի՝ ըստ պատահման. (Երզն. ոտ. երկն.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Վիշապական աստեղք

Voir tout