adj.

Կրօղ կամ ունօղ յինքեան զվտանգ. ներքոյ անկեալ կրից՝ վտանգից եւ փորձանաց.

Վկայքն՝ վտանգակիր եւ երկչոտ մարմնովս չարչարակից եղեն քրիստոսի. (Տօնակ.։)