ՎՏԱՆԳԱԿԻՑ ԼԻՆԵԼ. συγκινδυνεύω simul periclitor κακοπαθέω mala patior. Կցորդ լինել վշտաց վտանգի. կամ փորձանակից, եւ մրցանակից, եւ վշտակից լինել, վիշտս կրել. ճգնիլ.

Յաղագս առաքինութեանն վտանգակից լինել. (Ածաբ. մակաբ.։)

Վտանկակի՛ց լեր իբրեւ զբարւոք զինուոր յիսուսի քրիստոսի. (Ոսկ. ՟բ. տիմ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Վտանգակից լինիմ

Voir tout