adj.

ten;
ի — ամսոյն, on the tenth of the month;

adv.

— անգամ, ten times;
— —, by tens.

adj.

Նոյն է եւ յն. տէգա. լտ. տէչէմ. δέκα decem. սանս. տասան. պ. տէհ, տահ. Թիւ կատարեալ ըստ մատանց երկոցունց ձեռաց. երկիցս հինգ. տասը.

Եթէ գտցի անդ տասն. ոչ կորուսից վասն տասանցն։ Տասն ուղտ։ Ի տասն դահեկանէ։ Իբրեւ աւուրս տասն։ Յետ աւուրց տասանց։ Տասն սոքա. եւ այլն։

Գտցես ի տասունսն զմինն, եւ ի մինն զտասունսն։ Զպակասումն չորրորդ տասինն (խ թուոյ) լցուցիք։ Գառինք չորրորդ տասունք։ Քսանն եւ կցականն երկուց տասնից. (Ոսկ. յհ. ՟Բ. 32։ Շար.։ Թէոփիլ. ՟խ մկ։ Մագ. ՟Ձ՟Դ։)

Տալ մի ՛տ տասանէ. (Եփր. յես.։)

ՏԱՍՆ. Իբր Տասներորդ օր. δέκατος decimus.

Յամսեանն եօթներորդի՝ ի տասն ամսոյն։ Որ օր տասն էր ամսոյն. (Ղեւտ. ՟Ժ՟Զ. 29։ Թուոց. ՟Ի՟Թ. 7։ Երեմ. ՟Ծ՟Բ. 4. 12։ Եզեկ. ՟Ի. ՟Ի՟Դ. 1։)

adv.

ՏԱՍՆ ԱՆԳԱՄ. մ. δεκάκις, δέκατον decies, decem vicibus. Տասնիցս. կրկնելով մինչեւ ի տասն նուագս. տասը անգամ.

Փորձեցին զիս՝ այս տասն անգամ. (Թուոց. ՟Ժ՟Դ. 22։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Եօթնեւտասն, սանց

Եօթնուտասնամեայ

Եօթնուտասնամի

Եօթնուտասներորդ, աց

Իննեւտասն, սին, սանց

Իննեւտասնամեայ

Իննեւտասներորդ, աց

Իննուտասն

Իննուտասներորդ

Ութեւտասն

Ութեւտասնամեայ

Ութուտասն, սին, սանց

Ութուտասնամեայ

Ութուտասներորդ, աց

Ութուտասնեքեան

Ութուտասնեքին

Պարկեշտասնունդ

Տասնաբանեայ օրէնք

Տասնալիտր

Տասնակրամ, ի

Voir tout