ՏԱՏԱՍԿԵԱԼ կամ ՏԱՏԸՍԿԵԱԼ. Տատասկօք լցեալ. փշալից բեւեռօք հեղուսեալ. եւ խիտ՝ հոծեալ՝ խռկեալ.

Հողաթափքն այն էին տատասկեալք երկայն եւ ստուարասուր բեւեռօք. (Ճ. ՟Ա.։)

Երրեակն վասն լին գոլոյ եւ տատըսկեալ եւ հոծ, մէջ ունելով, եւ սկիզբն, եւ վախճան. (Սարկ. հանգ.։)