bot. s.

star-thistle;
caltrop;
— երկաթի, iron-thistle, instrument of torture.

s.

τρίβολος tribulus. Փուշ դժնդակ՝ քերիչ մորթոյ. եբր. տարտար. (յն. դրի՛վօլօս. որ թարգմանի ի մեզ եւ Քերանք) ըստ ոմանց՝ երեքսայրի համարեալ. խարխալք

Փուշ եւ տատասկ. (Ծն.։ Ովս.։ առակ։ Մտթ.։ Եբր.։)

Դժնիկն եւ տատասկն եւ եղիճն. (Ագաթ.։)

Փուշ եւ տատա՛սկ մոլեցան յիս. (Սարկ. աղ.։)

Տրիբողոս, տատասկ. (Գաղիան.։)

Նմանութեամբ՝ Երկաթի գործիք խոցոտիչք եւ քերիչք հանգոյն տատասկի.

Բերին տատասկ երկաթի։ Ի վերայ պարզեալ տատասկաց սրեալ սայրից. (Ագաթ.։ Շ. տաղ լս.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Տատասկաբեր

Տատասկածին

Տատասկածնունդ

Voir tout