ՏԱՐԱԽՕՍԵԼ. Ոչ ուղղախօսել. թոթովել.

Հայր գթած զտարախօսել զաւակի իւրոյ, որ յանարուեստ մտաց եւ յանկատար լեզուէ արտաքս գայ, զուարճութիւնս վարկանի. (Վրք. ածաբ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ճարտարախօսեմ, եցի

Voir tout