adj.

flat-nosed or snub-nosed;
camoys.

adj.

Ոյր քիթն է տափարակ. տափունչ. տափակաքիթ. քիթը տափակ՝ տփկած.

Զայր խոժոռագեղ, տափաքիթ եւ խորակն։ Տափաքիթք, լայներեսք. (Խոր. ՟Բ. 7. եւ 8։)