s.

shower, abundant rain;
յամենայն —, every where;
always;
տեղի, տեղային ի ձեզ զ— երկնաւոր շնորհիցն, heavenly graces rained thick upon you;
— ոսկի տեղայր ի փեսայութեանն արտաշիսի, gold fell in showers at the nuptials of Artaxerxes;
spot, place;
post;
ի —, instead, in substitution for, in the place of;
անցանել ի — ուրուք, to stand instead of, to supply the place of, to substitute, to replace.

s.

Արմատ Տեղալոյ. Տեղացումն. յորդ կամ զելուն անձրեւ.

Քան զտեղ՝ քան զտարափ՝ թանձր եւ արագ վերուստ ի վայր թօթափէին. (՟Բ. Մակ. ՟Ժ. 36։)

Տեղացին ի ձեզ զտեղ երկնաւոր շնորհիցն։ Տեղ ոսկի տեղայր ի փեսայութեանն արտաշեսի. (Ագաթ.։ Խոր. ՟Բ. 47։)

s.

Ետղ. տեղի. վայր. տեղ.

Տեղ կայանի է քահանայական դասուն։ Եւ ո՛չ տեղ օթեւանի։ Պատերազմիլ տեղ է կենցաղս։ Զամենայնի ի մի տեղ ածէ. (Լմբ. պտրգ. եւ Լմբ. իմ. Լմբ. առակ. Լմբ. ժղ.։)

Ի մի տեղ գումարեալք. (Վրք. ոսկ.։)

Տեղ ինչ։ Ի տեղ վերջին. (Շ. եդես.։)

Զոր յիւրում տեղ ասացից։ յայսմ տեղ վախճանէր (այսինքն յայսմ վայրի կամ ի ժամանակի) մեծ հայրապետն գէորգ. (Յհ. կթ.։)

Տեղ. տեղօք. եւ այլն։ (Արիստ. աշխ. ստէպ։)

Ի գաւառաց եւ ի տեղաց իշխանութեանն իւրեանց։ Եւ այլ բազում տեղաց հեռաւորաց։ Վասն իննակնեան տեղացն։ Չբաժանի քո տէրութիւնդ ըստ տեղաց, որպէս մարդկան։ Զբազումս ի տեղաց նորա տարեալ էին անիրաւաբար. (Կորիւն.։ Եղիշ. ՟Ա։ Զենոբ.։ Խոսր.։ Լաստ. ՟Բ։)

adv.

ՅԱՄԵՆԱՅՆ ՏԵՂ. մ. πανταχοῦ ubique. Ամենայն ուրեք. ամմէն տեղ, միշտ.

Բարիքն՝ որպէս թուի ինձ, բարիք են թուեցեալ յամենայն տեղ, եւ գարշելիքն՝ գարշելիք. (Պղատ. մինովս.։)

նխ.

Ի ՏԵՂ. նխ. Ի տեղի. փոխանակ. տեղը.

Ահարոն էր մովսիսի ի տեղ մարգարէի։ Եղիցի արմտիքն յիսուն ամի ի տեղ գնոց. (Եփր. թուոց. եւ Եփր. ծն.։)

Զայն՝ որ ի տեղ մօր զմանկունսն գրգել գգուել եւ սնուցանել պարտի. (Բրս. թղթ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Աղտեղանամ, ացայ

Աղտեղասէր

Աղտեղացուցանեմ, ուցի

Աղտեղեմ, ղեցի

Աղտեղի

Աղտեղութիւն, ութեան

Ամենաստեղծ, ի

Ամենաստեղծիչ, ծչի

Ամենաստեղծող

Անդրիաստեղծ

Անստեղծ, ից

Անստեղծական

Անտեղագոյն

Անտեղեակ, ղեկաց

Անտեղեկութիւն, ութեան

Անտեղի, ղեաց

Անտեղիտալի

Անտեղութիւն, ութեան

Աշխարհաստեղծ, ից

Առաջնաստեղծ

Voir tout