cf. ՏԻԵԶԵՐՔ. ըստ յն. ասի եզ՛՛. իգումէնհ. յոք՛՛. իգումէնէ. այսինքն բնակեալ վայր. բնակութեան տեղիք.

Կրեալ զայս ինչ (այսինքն զնմանութիւն կղզւոյ) եւ տիեզերս առ այն ծով։ Կղզիք, եւ մեծքն ի նոցանէ, ընդ որս է տիեզերս. (Արիստ. աշխ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Տիեզերաբանական

Տիեզերաբանութիւն, ութեան

Տիեզերագիտական

Տիեզերագիր, գրի

Տիեզերագոչ

Տիեզերագրական

Տիեզերագրաւ

Տիեզերագրութիւն, ութեան

Տիեզերադատ

Տիեզերադաւ

Տիեզերալուր

Տիեզերախօս

Տիեզերածաւալ

Տիեզերածնութիւն, ութեան

Տիեզերակալ, աց

Տիեզերակալեմ, եցի

Տիեզերակալութիւն, ութեան

Տիեզերական

Տիեզերականութիւն, ութեան

Տիեզերակեցոյց

Voir tout