adj.

Դեռաբոյս. դեռաբողբոջ.

Վայել իսկ էր տղայութեանն քրիստոսի՝ տղայոցն լինել վկայ (նմին), եւ որ տղայաբոյսք էին եւ կանաչագեղք։ Տղայաբոյսք եւ կանաչագեղք եւ համեմատ նռան ծաղկանց վարդափթիթ կարմրութեամբ վասն տղայացելոյն քրիստոսի սուրբ տղայքն զարիւնս իւրեանց հեղին. (Ոսկիփոր.։)