cf. ՑՈՓԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ.

Մեղայ ցոփախօսութեամբ. (Մաշկ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ցոփախօսութիւն ցոփախօսութիւնք
accusatif ցոփախօսութիւն ցոփախօսութիւնս
génitif ցոփախօսութեան ցոփախօսութեանց
locatif ցոփախօսութեան ցոփախօսութիւնս
datif ցոփախօսութեան ցոփախօսութեանց
ablatif ցոփախօսութենէ ցոփախօսութեանց
instrumental ցոփախօսութեամբ ցոփախօսութեամբք