adj.

built of wood, wooden;

s.

wooden building, scaffolding, plank.

adj.

ξύλινος ligneus. cf. ՓԱՅՏԱԳՈՐԾ. Ի փայտէ կերտեալ. փայտաշէն. փայտեղէն. փատէ.

Զամենայն կահ փայտակերտ. (Թուոց. ՟Լ՟Ա. 20։)

Փայտակերտն գործի (խաչն)։ Փայտակերտ լաստաց (նաւակ). (Նար. կուս. եւ Նար. խչ.։)

Փայտակերտ խորան։ Փայտակերտ ձեւ խաչին։ Հրդեհակէզ եղեալ առաստաղ փայտակերտ եկեղեցւոյն. (Անան. եկեղ.։ Երզն. լս.։ Յհ. կթ.։)

s.

ՓԱՅՏԱԿԵՐՏ. գ. ξύλον lignum. Կերտուած եւ շինուած ի փայտէ. փատէ շէնք.

Ջարդեցէ՛ք զփայտակերտս նորա։ Հրձիգ արար զամենայն փայտակերտ զապարանից նորա։ Հրձիգ արարին զամենայն փայտակերտն։ Զամենայն փայտակերտ քաղաքին հրձիգ առնէին։ Զփայտակերտն հրով դատել։ Փայտակերտ ազնիւ դէմ յանդիման կամարին. (՟Ա. ՟Բ. ՟Գ. Մակ.։ Եզեկ. ՟Խ՟Ա. 25։)

Տարրեղէն փայտակերտն սուրբ քառաթեւն. (Շար.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Փայտակերտիկ

Voir tout