adj.

cf. Փայտեղէն.

cf. ՓԱՅՏԵՂԷՆ. փատէ.

Փայտեայ պահանգս կապէին ի մէջ որմոյն. (՟Ա. Եզր. ՟Զ. 9։)

Խաչ արասցէ փայտեայ, եւ կամ յինչ եւ իցէ նիւթոյ։ Քարինս արձակեցեր պարսիւս այս փայտեայ ընդդէմ գողիագու. (Յհ. իմ. ատ.։ Նար. ՟Ղ՟Բ։)

Կազմեն երիվար փայտեայ (կամ փայտէ). (Կաղանկտ.։)

Գեղեցիկ գործ կայր փայտեայ (այսինքն փայտակերտ). (Նչ. եզեկ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Եղեւնափայտեայ

Մայրափայտեայ

Մայրփայտեայ

Voir tout