ն.

ՓՈԽԱԿԱՐԳԵԼ որ եւ Փոխադասել. μεταστάσσω, -ττω transfero, transformo. Փոխել եւ կարգել յայլ իմն կարգ. փոխադրել.

ՅԱստուածայնոցն յԱստուածայինսն զգուշութեամբ եւ միշտ Աստւածապետականաւն հոգւով փոխակարգել։ Յանկատարութենէ փոխակարգել՝ հաղորդ լինել կատարողական հանճարոյն. (Դիոն. երկն.։)