ն.

ՓՈԽԱԿԵՐՏԵԼ. μεταποιέω . Փոխագործել. փոխակերպել.

Մանկունք լուսոյ փոխակերտեալք Քրիստոսիւ առ այլ ի յայլմէ. (Նար. մծբ.։)

Զիւրաքանչիւր ի գրեցելոցն փոխխակերտելով եւ փոխակազմելով, եւ ճշմարտապէս ասել՝ փոխաստեղծակերպելով. (Մաքս. եկեղ.։)