adv.

Փոխարկութեամբ. փոփոխութեամբ. այլայլութեամբ. յեղմամբ.

Ո՛չ փոխարկաբար, այլ փոխատրաբար. (Բրս. ծն.։ եւ Գր. տղ. թղթ.։)

Կամ փոխադարձիւ. անդրդարձութեամբ.

Փոխարկաբար գիրք երբեմն զմահ ապականութիւն կոչեն, եւ զապականութիւնն մահ. (Ճ. ՟Դ.։)