ՓՈՓՈԽԱԿԻՑ ԼԻՆԵԼ. Զոյգ ընդ այլում փոփոխիլ կամ այլայլիլ.

Եթէ շարժի գիտելին եւ փոփոխի, պա՛րտ է գիտողին՝ այսինքն անձին՝ շարժակից եւ փոփոխակից լինել.. . Այլ արդ անձն ոչ փոփոխակից լինի գիտելումն։ Գիտողն ոչ փոփոխակից լինի գիտեցելումն, այսինքն ենթակայումն. (Սահմ. ՟Ա։)