ն.

չ. μικρολογέομαι . Սակաւ՝ նուաստ՝ չնչին բանս խօսել. նուաստացուցանել բանիւք.

Մի՛ փոքրաբաներ ի մեծամեծսն։ Փոքրաբանել յաղագս հեշտութեանն. (Ածաբ. մկրտ. եւ Ածաբ. պենտեկ.։)

Բայց զմարմնոյն յատկութիւն երբէք ոչ խորշի փոքրաբանել մեզ. (Գր. տղ. թղթ.։)