չ.

μικροψυχέω pusillanimis sum, moleste fero. Կարճամտել. փոքրահոգի լինել. զայրանալ. նեղանալ, չհամբերել.

Զի՞ փոքրամտես, զի ձի քո ոչ իցէ արծաթասանձ։ Ոչ փոքրամտեսցես առ կարօտագոյնս (յն. առ կարօտութիւնն). (Բրս. հայեաց.։)