cf. ՔԱՂԱՔՕՐԷՆ. ἁστυνόμος aedilis.

Քաղաքաբաշխք ... յարդարօղք քաղաքին, եւ այլն. (Պղատ. օրին. ՟Զ։)

Քաղաքաբաշխաց դարմանել զքաղաքն. (անդ։)

Դատեսցի առ ի քաղաքաբաշխացն. (անդ. Պղատ. օրին. ՟Ը։)

Առ իշխանն քաղաքաբաշխացն տարցի։ Քաղաքաբաշխիւքն առեալ զսա եւ այլն. (անդ. ՟Թ։)