s.

wall of a town, fortification, rampart;
interval between two lines of defence.

s.

περίβολος, περιβόλιον ambitus, murus, munitio, maenia. Որմ քաղաքի. պարիսպ. պատնէշ. քաղքի պատ.

Իցէ՞ թէ ճանաչիցի երկաթ, եւ քաղաքորմ պղնիձ՝ զօրութիւն քո. (Երեմ. ՟Ժ՟Ե. 12։)

Արտաքոյ քաղաքորմոյն։ Արտաքոյ քաղաքորմին։ Միայն լոկ պարսպէր քաղաքորմով զտեղիսն (տանն Աստուծոյ). (Պտմ. աղեքս.։ Ագաթ.։)

Հասեալ պատէին զմեծ քաղաքորմն եկեղեցւոյն. աշտիշատու. (Բուզ. ՟Գ. 3։)

Տաճար աղօթից պարապեալ եղիցի քաղաքորոմովք. (Կանոն.։)

Եւ Միջավայրն տեղւոյ պարսպելոյ.

Պարսպեալ փակեցին. եւ ապա զամենայն երէս եւ զգազանս հրամայեաց ժողովել թագաւորն, եւ լնուլ զքաղաքորմսն, զի լիցին նոցա տեղիք որսոց. (Բուզ. ՟Գ. 8։)