adv.

ա. Զօրէն քաղաքի. նման քաղքաաց.

առ իմ քաղաքօրէն յարկաց պղծութեան. (Սկեւռ. աղ.։)

adj. s.

ՔԱՂԱՔՕՐԷՆ, րինի, նաց. ա.գ. ἁστυνόμος aedilis. գրի եւ Քաղաքօրէն կամ Քաղաքայօրէն. որ եւ ՕՐԻՆԱՔԱՂԱՔ. Օրինօղ քաղաքաց՝ որպէս վերակացու. ասի եւ ըստ հոմաձայնութեան յն. Քաղաքաբաշխ.

Հանդերձ քաղաքօրինացն տուժել։ Այսոքիկ քաղաքօրինացն իցէ տուրք եւ տանջանք. (Պղատ. օրին. ՟Զ։)

Քաղաքօրինացն տանջել զհասեալն. (անդ. ՟Թ։)

Թողոլ առ քաղաքօրէնսն՝ դնելով յարձանի. (անդ. ՟Ժ՟Ա։)

Զքաղաք օրէնսն առնելով՝ այսպէս քննիցէ զտունն։ Լուծանելով եւ զկնքեալսն, եւ դարձեալ հանդերձ ընտանեօքն եւ քաղաքօրինօքն՝ այնպէս կնքեսցէ. (անդ. ՟Ժ՟Բ։)