adj.

Ունակ քաղցրութեան. քաղցրորակ. քաղցր. քաղցրիկ.

Համ քաղցրունակ։ Քաղցրունակ պտղոց պահապան։ Իսկ ինձ պայծառ եւ քաղցրունակ՝ զանմահարարն ըմպել վըտակ. (Նար. գանձ.։ Երզն. լս.։ Շ. եդես.։)