s.

demolition, destruction, dismantling.

s.

Քանդելն, իլն.

Առումն քաղաքաց, եւ քանդումն ամրոցաց։ Ահագին իմն շարժմանց եղելոց ի դուին, առհասարակ քանդումն եւ գողումն առնոյր քաղաք. (Խոր. ՟Գ. 68։ Յհ. կթ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif քանդումն քանդմունք
accusatif քանդումն քանդմունս
génitif քանդման քանդմանց
locatif քանդման քանդմունս
datif քանդման քանդմանց
ablatif քանդմանէ քանդմանց
instrumental քանդմամբ քանդմամբք