adj.

մ. ՔԱՆԻ՛ՊԱՏԻԿ. ποσοπλάσιος, -ον quotuplex ποσαπλῶς q.d. quotupliciter. Քանի՞ցս աւելի. ո՛րչափ եւս առաւել. քանի՞ խաթ, քանի՞ աւելի.

Ծարաւեաց առ քեզ հոգի իմ, քանի՛պատիկ եւս եւ մարմին իմ. (Սղ. ՟Կ՟Բ. 2։)

ապա քանի՛պատիկ պարտիմք երագել անցանել առաջի նորա. (Վրք. հց. ՟Ի՟Զ։)